OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM

do Plzeňského kraje pro období 2012-2016:

 

Trvalý rozvoj kraje nutná podmínka pro spokojený život

Prvořadým zájmem je rovnoměrný rozvoj území celého kraje a spokojenější život jeho obyvatel. Politická moc v kraji musí vycházet z principu poměrného zastoupení dle výsledku voleb uplatněným na všech úrovních orgánů zastupitelstva kraje. Narůstající kompetence státní správy na úroveň krajů a jejich finanční zajištění před nás staví nutnost nabídnout občanům reálnou alternativu rozvoje kraje. Náš volební program nabízíme občanům pod heslem:

Váš hlas pro KSČM – správná volba pro kraj”.

 

 

ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ JISTOTY

Budeme podporovat:

·   výstavbu dalších sociálních zařízení v kompetenci obcí i kraje (domy seniorů, domy s pečovatelskou službou)

·   vybudování terénních sociálních služeb

·   zpracování koncepce zdravotnictví kraje (poskytování kvalitní zdravotní péče a efektivní hospodaření zdravotnických zařízení)

·   změnu způsobu financování krajských zdravotnických zařízení ministerstvem zdravotnictví

·   dobudování sítě zdravotnické záchranné služby jako součást integrovaného záchranného systému

·   aby krajská zdravotnická zařízení zůstala ve správě a vlastnictví Plzeňského kraje

·   zvyšování počtu lůžek následné péče na potřebnou kapacitu

·   využití Evropských fondů pro výstavbu sociálních zařízení

·   využití neprovozovaných zdravotnických zařízení na zařízení sociálních služeb

·   rozšíření lékařské pohotovostní služby s plošným dosahem na celý region

 

Odmítáme:

·   rušení, omezování a zhoršení dostupnosti zdravotní péče na území kraje

·   rušení , omezování rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany

 

 

ROZVOJ VENKOVA – REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Budeme podporovat:

·   údržbu a opravy silnic II a III. třídy na území kraje,

·   zajištění potřebné dopravní obslužnosti na celém území kraje,

·   rozšiřování integrované a intervalové osobní veřejné dopravy prostřednictvím Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED),

·   omezování průjezdu kamionové dopravy přes centra kraje,

·   výstavbu dopravních obchvatů a průtahů městy a obcemi za finanční spoluúčasti státu a dotací EU,

·   přijetí zákona na ochranu Národního parku Šumava,

·   efektivnější využití financí kraje pro dotace obcím a zlepšení života občanů,

·   zemědělství s ohledem na jeho funkci krajinotvornou a pozitivní vliv na životní prostředí,

·   přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem, Dolním Bavorskem a Horní Falcí,

·   rozvoj regionálního zemědělství, včetně produkce a propagace místních regionálních potravin. 

 

Odmítáme:

·   zvyšování nezaměstnanosti v Plzeňském regionu,

·   odchod obyvatel z venkovského prostoru z důvodu zhoršování dostupné zdravotní, sociální péče, dopravní obslužnosti a nabídky zaměstnání

 

 

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Budeme podporovat:

·   další rozvoj a rozšiřování předškolních zařízení (zřizování dalších sítí mateřských škol v obcích)

·   učňovské školství se zaměřením na tradiční obory, které jsou charakteristické pro plzeňský kraj (lesnictví, zemědělství, kovo a dřevo obráběcí obory)

·   v oblasti kultury především “malé formy” (divadelní, taneční a hudební soubory s využitím tradice a folkloru v kraji)

·   projekt “ Plzeň – město kultury 2015”

·   sportovní a mimoškolní aktivity

·   prezentaci a propagaci středních a učňovských škol pro získávání nových žáků s ukončeným základním vzděláním

 

Odmítáme:

·   zakládání soukromých škol na úkor rušení státních škol

·   jakoukoliv formu školného

·   likvidaci základního školství v jednotlivých obcích regionu

·   likvidaci učňovského školství i v souvislosti se slučováním středních a integrovaných škol

·   rušení praktických škol

 

 

BEZPEČNÝ ŽIVOT V KRAJI

Budeme podporovat:

·   potírání zločinu, jakýchkoliv forem korupce, boj proti hospodářské a obecné kriminalitě, rasově motivované trestné činnosti, každodenní bezpečnosti v ulicích

·   zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě

·   prevenci proti kriminalitě dětí a mládeže, zejména v uplatňování protidrogových opatření

·   součinnost bezpečnostních orgánů se samosprávami a občanskými iniciativami, zejména v oblasti prevence a při mimořádných událostech

·   vybavení policie a integrovaného záchranného systému, včetně materiálního zabezpečení dobrovolných hasičských sborů

·   po ukončení činnosti Armády ČR ve vojenském újezdu Brdy vytvoření chráněného přírodního území ve vlastnictví státu nebo kraje.

 

Odmítáme:

·   snižování počtu příslušníků, počtu služeben a útvarů Policie ČR a HZS,

·   úspory státního rozpočtu realizovat na úkor bezpečnostních a záchranných složek,

·   budování základen, včetně pobytu cizích vojsk na našem území.

V O L E B N Í     P R O G R A M