OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

OKRESNÍ  KONFERENCE  2018

           Nový rok 2018 zahájili komunisté okresu Domažlice jednáním své okresní konference. Vedle tradičních organizačních bodů jednání - slavnostního zahájení, volby pracovního předsednictví, schválení jednacího a volebního řádu, schválení jednotlivých komisí, zpráv o činnosti okresní organizace, okresní revizní komise a okresní rozhodčí komise - byly hlavním bodem jednání volby.

           Vedle volby nových okresních orgánů to byla zejména volba delegátů na krajskou konferenci a na X. sjezd KSČM. Dále byli navrženi kandidáti do vedení krajského výboru a ústředního výboru. Tyto volby a návrhy jsou o to důležitější, že jak zaznívalo v průběhu celého jednání konference, strana se nachází v nelehké situaci a je jen na členské základně, jaký bude další vývoj vlastně jediného levicového politického subjektu v naší republice.

           Vedle značně ostré a převážně oprávněné kritiky vedení ÚV KSČM, však zazněly i hlasy volající po jednotě, semknutosti strany, přijetí osobní odpovědnosti každého člena za stávající situaci a snaha nalézt společné řešení. Pouhé personální změny ke zkvalitnění práce KSČM a získání politické důvěry v široké občanské společnosti určitě nepovedou. Je třeba, aby každý člen svým dílem přispěl ke zlepšení práce strany. To ho potom bude opravňovat k tomu, aby totéž žádal po svých spolustranících, ať už jsou v jakékoliv funkci.

           V sekci „Složení orgánů“ jsou jména těch, kteří v následujícím období budou okresní organizaci KSČM řídit. Ve „Fotogalerii“ zase několik fotografií, které dokumentují atmosféru, která na okresní konferenci panovala.                                                Tisková komise OV KSČM